logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

 เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

         เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 โดยมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และสินค้าภายในชุมชนราคาประหยัด ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 

14 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา มอบหมายให้นายกร...
  8 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น จำนวน 1 คูหา บนที่ดินราชพัสด...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประชุมหารือกับจังหวัดสงขลา ในการจัดข้อเสนอการปิดและเปิดจุดผ่านแดนของไทย
  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อาคารศาลากลางจังหวัดสงขล...
  23 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง