logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  24 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  4 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  3 มกราคม 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  28 มิถุนายน 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  4 มิถุนายน 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มีนาคม 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 มีนาคม 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศแก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีี
  23 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ีในการปนะเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  11 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  26 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  30 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบความเหมาะสมับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่ีอคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสงขลา :รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลืกอได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  15 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  1 มิถุนายน 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
  28 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  7 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  16 ธันวาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  21 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  21 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  20 ตุลาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  4 มิถุนายน 2558
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  16 เมษายน 2558
 • รายผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  1 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  12 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  12 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  17 มีนาคม 2557