logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2 ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2

   ตามนโยบายกระทรวงการคลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยา่างยั่งยืน

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีสินค้าพื้นเมือง OTOP สินค้ากองทุนหมู่บ้านและสินค้าเกษตรปลอดสารพิษจัดจำหน่ายมากมาย

S__138002440
4 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์ส...
  5 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รา...
  8 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง