logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  27 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 กันยายน 2564
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  21 กันยายน 2564
 • แจ้งเปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  9 กันยายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  23 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  14 สิงหาคม 2563
 • แก้ไขรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  30 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  15 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  26 พฤษภาคม 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์
  28 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  7 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  27 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  21 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  7 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  9 ธันวาคม 2558