logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดการข้อร้องเรียน

 • การประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ครั้งที่ 3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  28 พฤษภาคม 2563
 • การประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  1 มีนาคม 2563
 • แบบฟอร์มข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
  30 เมษายน 2561
 • แนวทางการจัดการข้อมร้องเรียนร้องทุกข์
  30 เมษายน 2561