logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

คำขวัญจังหวัดสงขลา

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและตามมาตรฐานสากลที่กำหนด บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุด

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อภาครัฐ และประชาชน

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์ และปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วิธีป้องกันโรคโคโรน่า 2019