logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

คำขวัญจังหวัดสงขลา

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อภาครัฐ และประชาชน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

Office Of Songkhla Provincial Treasury

เหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระมชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูถัมภ์
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
กรุงไทย
รายย่อย
ที่ราชพัสดุ น่ารู้
ประกาศใช้บัญชี ไม่มีห้องชุด 2565
ขอถวายพระพร