logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  27 December 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  27 December 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  27 December 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2559
  26 September 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  24 August 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามาตรฐานการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  21 July 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2559
  20 June 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  23 May 2559
 • คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1238/2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  23 May 2559